Infrastruktur

Godkendelse af køretøjer til kørsel på NJ-infrastruktur

Virksomheder med køretøjer, der har behov for konkret kørsel på NJ’s infrastruktur (bestemt tidspunkt/periode), skal kontakte NJ for afklaring omkring rutekompatibilitet.

Rutekompatibiliteten er den enkelte operatørs eget ansvar.

Operatøren skal sikre, at infrastrukturforvalterens specifikationer af infrastrukturen indgår i virksomhedens vurdering af køretøjets kompatibilitet med en given rute.

En operatør kan godt anmode en infrastrukturforvalter om at kontrollere rutekompatibiliteten, på infrastrukturforvalterens strækninger. I de tilfælde, hvor det er muligt, kan infrastrukturforvalteren lave en erklæring om overensstemmelse.

Virksomheder, der ikke har konkret behov for kørsel på NJ’s infrastruktur, men blot ønsker generel afklaring til eventuel senere brug, kan kontakte NJ for oplysninger om infrastrukturrelle forhold. Virksomheden må herefter selv sikre sig, at køretøjet er rutekompatibelt med NJ’s infrastruktur jf. bekendtgørelse nr. 56.

Se i øvrigt Trafikstyrelsens vejledning for rutekompatibilitet på styrelsens hjemmeside.

Ansøgning om tilladelse til ledningsanlæg

Såfremt der skal udføres arbejde på ledningsanlæg på Nordjyske Jernbaners areal, udfyldes denne ansøgning: Ledningsanlæg ansøgning og sendes til

Nordjyske Jernbaner
Att. Infrastruktur
Skydebanevej 1B
9800 Hjørring

eller pr. mail til: nj@nj.dk

Fældning af træer nær spor

Nordjyske Jernbaners strækninger løber mange steder gennem skov og langs private haver.

Det indebærer, at bevoksning, og specielt træer, i nogle tilfælde kan være til ulempe eller udgøre en sikkerhedsmæssig risiko for jernbanedriften ved enten at dække for udsyn til signaler og mærker langs banen, eller ved at kunne vælte ind over skinnerne med deraf følgende fare for påkørsel.

For at imødegå dette, gennemgår Nordjyske Jernbaner mindst en gang om året sine strækninger for at vurdere, hvorvidt træer eller bevoksning i umiddelbar nærhed af banen udgør en risiko for togdriften. Findes der steder, hvor bevoksningen eller træer vurderes at være til ulempe eller fare, nedklippes eller fjernes bevoksningen, ligesom træer fældes.

Klipning af bevoksningen eller fældning af træer foregår efter følgende præmisser:

  • Befinder bevoksningen eller træet sig på banens grund eller i skel, udfører banen selv alt arbejde. Befinder bevoksningen eller træet sig på naboens grund, retter banen henvendelse til den pågældende grundejer med anmodning om at få enten beskåret eller fældet.
  • Hvis arbejdet med dette skal ske mindre end 4 meter fra nærmeste skinne, eller træet under fældning kan falde nærmere end 4 meter fra nærmeste skinne, kræves udstedelse af en jernbanesikkerhedsplan samt tilstedeværelse af en vagtmand (en såkaldt SR-arbejdsleder).
  • I påkommende tilfælde vil Nordjyske Jernbaner levere disse ydelser vederlagsfrit, hvorimod det praktiske arbejde med selve træfældningen påhviler grundejeren.
  • Ovenfor er nævnt de situationer, hvor Nordjyske Jernbaner selv tager initiativ til fjernelse af bevoksning og træer. I andre situationer er det banens naboer, der retter henvendelse til banen om primært at få fældet generende træer.

I disse situationer vurderer banen situationen således:

  • Befinder træet sig på banens grund eller i skel, og ikke generer banen, vil banen normalt intet gøre.
  • Ønsker grundejeren alligevel at få træet fældet, kan dette ske, mod at grundejeren afholder alle omkostninger forbundet hermed, herunder udstedelse af jernbanesikkerhedsplan og tilstedeværelse af vagtmand. Hvis træet befinder sig på naboens grund, men mindre end 4 meter fra nærmeste skinne, eller hvis træet under fældning kan falde mindre end 4 meter fra nærmeste skinne, kan fældning ske, mod at grundejeren afholder alle omkostninger forbundet hermed, herunder udstedelse af jernbanesikkerhedsplan og tilstedeværelse af vagtmand.

Bemærk i øvrigt:

Hvis træet eller bevoksningen er en del af en større beplantning langs en grundejerforening, et boligselskab eller blot flere grunde i forlængelse af hinanden, skal løsningen dække hele beplantningen, og der skal foreligge en skriftlig aftale herom mellem grundejeren og Nordjyske Jernbaner.

Henvendelse kan rettes til nj@nj.dk

Ansøgning om tilladelse til droneflyvning 

Såfremt der ønskes flyvning med drone over Nordjyske Jernbaners areal, udfyldes denne ansøgning: Ansøgning om tilladelse til droneflyvning

Og sendes til:

Nordjyske Jernbaner A/S
Att. Infrastruktur
Skydebanevej 1B
9800 Hjørring

eller pr. mail til: nj@nj.dk